Všeobecné ustanovenia

Kontakt centrála

1. Všeobecne

(1) Pre všetky dodávky a výkony z tohto zmluvného vztahu platia výhradne tieto podmienky. Podmienky používatela sú nezáväzné aj vtedy, pokial im TIMOCOM výslovne neodporuje.

(2) TIMOCOM si vyhrádza právo pozmenit ci doplnit tieto podmienky ku koncu každej zúctovacej periódy. TIMOCOM informuje o zmene výslovným upozornením na formulári faktúry alebo vo Smart Logistics System. Za súhlas s týmito pozmenenými podmienkami zo strany používatela sa považuje skutocnost, kedy s nimi používatel neodkladne, najneskôr však do 1 mesiaca od oznámenia nevyjadrí svoj nesúhlas. Platba faktúry bez výhrad sa považuje za súhlas.

(3) Prehlásenie k zmluve, dodatky a zmeny zmluvy musia byt uskutocnené písomnou formou. Pokial sa zmluvné strany dohodnú, že právo na používanie Smart Logistics System bude mat další subjekt, udelí druhá zmluvná strana tomuto používatelovi plnú moc na prijímanie vyhlásenia spolocnosti TIMOCOM.

(4) Ak sa v tejto zmluve zmienujú osoby (napr. používatel), týmto oznacením sa myslia všetky formy tohto oznacenia.

2. Predmet zmluvy

(1) TIMOCOM bude používatelovi za pravidelne hradený poplatok poskytovat používatelské právo k používatelskému systému (dalej: licencii). Rozsah licencie je dojednaný individuálnou dohodou. TIMOCOM môže používatelovi podla vlastného uváženia umožnit prístup k tejto používatelskej platforme (dalej len Smart Logistics System) prostredníctvom softvéru, ktorý používatel nainštaluje pomocou kombinácie používatelského mena a hesla, pomocou webového rozhrania alebo rozhrania k pôvodnému hardvérovému a softvérovému prostrediu používatela. Smart Logistics System sa prevádzkuje na serveroch pripojených na internet, ktoré sú dostupné výlucne pomocou online spojení.

Výnimkou je doba, kedy sú TIMOCOM používané servery z technických ci iných, zo strany TIMOCOM neovplyvnitelných, dôvodov nedostupné alebo kedy TIMOCOM vykonáva na serveroch údržbu potrebnú na zaistenie zmluvného výkonu a pri ktorej sa pri aktuálnom stave techniky nemožno vyhnút prípadným poruchám. Plánovanú údržbu a aktualizácie vykoná TIMOCOM v pracovné dni podla možností pred 7:30 hod., resp. po 18:00 hod. (SEC/SELC) a cez víkendy po celý den.

(2) Ak poskytne TIMOCOM používatelovi prístup ku Smart Logistics System prostredníctvom urcitého softvéru, môže tak urobit podla vlastného uváženia, napr. ako ponuku na stiahnutie alebo prostredníctvom App Store® spolocnosti Apple®, Google Play™ atd. Stahovanie a inštalácia softvéru nie sú súcastou služby TIMOCOM, ale používatel ich uskutocnuje samostatne a na vlastnú zodpovednost. Pri poskytnutí prístupového oprávnenia prostredníctvom on-line registrácie pomocou používatelského mena a hesla alebo webového prihlásenia zostáva TIMOCOM vyhradené stanovit urcité požiadavky na zloženie hesla, prepojit osobný samostatný prístup s e-mailovou adresou uvedenou používatelom alebo použit miestne bezpecnostné prvky, napríklad pôvodné techniky autentizácie operacného systému koncového zariadenia používatela.

(3) Výber, nákup a inštaláciu potrebného hardvéru a softvéru zaistí výhradne užívatel na svoje riziko.

(4) TIMOCOM je oprávnený vykonávat v rámci dalšieho vývoja a optimalizácie svojich produktov ich zmeny, pokial tým nebudú obmedzené podstatné výkonové vlastnosti produktov.

(5) TIMOCOM môže používatelovi prostredníctvom Smart Logistics System odovzdávat notifikácie k ponukám, obdržaným oznámeniam alebo transakciám. TIMOCOM zostáva vyhradená možnost obmedzovania poctu, doby zobrazenia a uchovávania takýchto správ.

3. Užívacie právo

(1) Užívacie právo priznávané touto zmluvou platí v individuálne dohodnutom rozsahu, napr. pre urcitý pocet osobných samostatných prístupov alebo dohodnutý rozsah údajov vo firme používatela pre každú pobocku, samostatnú alebo nesamostatnú, k Smart Logistics System a nie je prenosné na tretie osoby alebo iné pobocky. Pri použití prístupového oprávnenia pomocou používatelského mena a hesla alebo webového prihlásenia platí pre samostatný prístup iba jedno užívacie právo v jednom okamihu, a to vo vztahu ku koncovému zariadeniu a/alebo k prehliadacu (konkurencnej licencie).

(2) Užívacie právo platí len na zadávanie a získavanie špecifických komercných dát v riadnej obchodnej cinnosti. Všetky údaje musia byt uvedené pravdivo a na vyžiadanie musia byt spolocnosti TIMOCOM doložené. Zastarané alebo nazhromaždené údaje musia byt vymazané, ak nie sú stanovené príslušné zákonné povinnosti na ich uchovávanie. Neprípustné je používanie na tieto úcely alebo obsahy:
a) Zasielanie nevyžiadaných správ, teda napríklad spamu, hromadných dopytov, všeobecnej reklamy a všeobecných ponúk.
b) Ilegálne úcely, nepravdivé údaje, podvodné alebo klamlivé oznámenia.
c) Porušovanie práv, napríklad osobnostných práv, duševného vlastníctva alebo súkromnej sféry tretích osôb.
d) Zhromaždovanie dát, najmä takých, ktoré umožnujú vytvorenie profilu iného používatela.
e) Vkladanie programových kódov, ktoré ovplyvnujú funkciu koncového zariadenia alebo tohto softvéru.
f) Obsahy, ktoré TIMOCOM alebo tretie osoby, napríklad iných používatelov, obmedzujú, obtažujú alebo im škodia, ako napríklad výzvy na bojkot, retazové listy, stalking, hrozby, urážky, ohováranie, diskriminácia, prejavy nenávisti, poškodzovanie podnikatelskej cinnosti, vyjadrenia sexuálneho charakteru, znázornovanie brutality, násilia alebo nahoty.
g) Obsahy, ktoré sú v rozpore s platným právom alebo dobrými mravmi, alebo na odovzdávanie ktorých používatel nemá oprávnenie.

(3) Dáta poskytované Smart Logistics System môžu byt extrahované výlucne prostredníctvom integrovaných funkcií export alebo tlac. Pre automatizované využívanie Smart Logistics System, ci už formou rozhrania, cudzieho softvéru, robotov, skriptov alebo iných pomôcok, ktoré sú odlišné od štandardov bežných prehliadacov, ako sú napr. Chrome™, Firefox® alebo Microsoft Edge®, je potrebný písomný súhlas TIMOCOM.
Všetky ponuky zo strany TIMOCOM, ktoré poskytujú používanie v neobmedzenom rozsahu za pevnú cenu, podliehajú zásade férového používania. Prostredníctvom tejto zásady by TIMOCOM chcel všetkým používatelom zabezpecit primeraný a vysoko kvalitný používatelský zážitok. Preto si TIMOCOM vyhradzuje právo prijímat vhodné opatrenia na obmedzenie užívacieho práva používatela, ak tento svojím individuálnym správaním pri používaní zatažuje zdroje TIMOCOM takým spôsobom, ktorý zhoršuje primeranú distribúciu serverovej kapacity alebo úložnej kapacity, ktoré sú k dispozícii nielen nepodstatným spôsobom. Takéto obmedzenia sa môžu uskutocnovat napr. obmedzením poctu dopytov alebo transakcií za minútu na jednu licenciu, obmedzením úložného miesta atd.

(4) TIMOCOM si vyhrádza právo prerušit spojenie používatela so Smart Logistics System a vymazat dáta, pokial tým bude môct predíst alebo ukoncit porušovanie platného práva ci dobrých mravov. To isté platí v prípadoch, kedy je existencia softvéru, aplikácie alebo Smart Logistics System technicky ohrozovaná používatelom.

(5) Ak používatel nedodrží zmluvnú povinnost, najmä povinnost podla císla 3 (1) alebo (2), císla 4 (1), císla 5 (2), alebo (4) alebo císla 7 (2) alebo (3), alebo ak bude v omeškaní s nápravou iného porušenia zmluvy v súlade s dohodou, zbavuje táto skutocnost TIMOCOM jeho povinnosti plnenia („Blokovania“), ponecháva však nárok na protislužbu.

(6) Za každý prípad zavineného porušenia zmluvy v císlach 3 (1) alebo (2), alebo císlach 5 (2), (4) alebo (5) uhradí používatel zmluvnú pokutu vo výške platby za dvanást mesiacov. Preukázanie nižšej škody zostáva používatelovi vyhradené.

(7) Používatel musí TIMOCOM bezodkladne informovat o každej zmene, ktorá sa týka firmy a ktorá je relevantná pre obchodný ci živnostenský register. Týka sa to predovšetkým zmien formy podnikania, zmien adresy ci vystúpenie alebo pristúpenie osôb oprávnených zastupovat firmy a zapísaných v obchodnom alebo živnostenskom registri.

3a. Užívacie právo k aplikácii Profily firiem

(1) Aplikácia Profily firiem, ak je dojednané, poskytuje používatelovi možnost nahliadnut do dostupných firemných údajov používatelov Smart Logistics System.

(2) Používatel môže do Smart Logistics System tiež vkladat údaje o svojej firme, do ktorých môžu nazerat tretie osoby. Prístup do rozšírených informácií o firmách tretích osôb získa používatel po uložení svojich vlastných rozšírených údajov o firme.

(3) Dáta sú ponúkané na používanie v obvyklom obchodnom rozsahu v riadnej obchodnej cinnosti. Kopírovanie celej databázy alebo jej podstatných castí je z dôvodu ochrany autorských práv zakázané.

(4) Údaje musia byt aktuálne. Pokial TIMOCOM zistí, že údaje o používatelovi sú neúplné ci chybné, môže TIMOCOM daného používatela o týchto chybách informovat. Pokial používatel svoje údaje nedoplní alebo neopraví do 7 dní po získaní informácie od TIMOCOM, je TIMOCOM používatelom zmocnený, nie však povinný, jeho údaje jeho menom a na jeho zodpovednost opravit ci doplnit podla oficiálnych údajov v obchodnom ci živnostenskom registri.

(5) Spolocnost TIMOCOM si vyhrádza právo zablokovat pri porušení vyššie uvedených odsekov (3) a (4) údaje používatela a tiež prístup používatela k aplikácii Profily firiem.

(6) Spoplatnený zmluvný vztah zacína podpisom licencnej zmluvy oboma stranami alebo písomným potvrdením zo strany TIMOCOM a obe strany ho môžu riadne vypovedat v lehote 14 dní ku koncu kalendárneho mesiaca. Platnost zmluvy je 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, ak zmluvu predtým jedna zo strán riadne nevypovie.

3b. Užívacie právo k aplikáciám Prepravy a Volné vozidlá

(1) Aplikácie Prepravy a Volné vozidlá umožnujú používatelovi, ak je dojednané, zadávanie volných vozidiel a ponúk prepráv aj vyhladávanie v ponukách volných vozidiel a prepráv pre medzinárodnú cestnú prepravu pomocou Smart Logistics System.

(2) Údaje musia byt správne zadané do urcených zadávacích polí, zadanie musí byt úplné, zaznamenané obycajným písmom bez dodatocných medzier a iných znakov urcených výlucne na zvýraznenie. TIMOCOM si vyhrádza právo automaticky vymazat také vložené dáta, ktoré nezodpovedajú týmto kritériám, resp. zadaniam z císla 3 odsek 2.

(3) Spoplatnený zmluvný vztah zacína podpisom licencnej zmluvy oboma stranami alebo písomným potvrdením zo strany TIMOCOM a obe strany ho môžu riadne vypovedat v lehote 14 dní ku koncu kalendárneho mesiaca. Platnost zmluvy je 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, ak zmluvu predtým jedna zo strán riadne nevypovie.

3c. Užívacie právo k aplikácii Trasy & výdavky

(1) Aplikácia Trasy & výdavky umožnuje, ak je dojednané, online prenos dát potrebných pre zobrazenie máp a výpocet trás k používatelovi. Všetky zobrazené mapy – tak isto ako všetky zemepisné mapy – podliehajú trvalým zmenám a nikdy nie sú úplným obrazom skutocnosti. TIMOCOM teda nie je povinný zabezpecit správnost zobrazených máp a ostatných dát. Plnenie TIMOCOM sa obmedzuje na poskytovanie, spracovanie a vizualizáciu dát pre používatela.

(2) Dáta a informácie zobrazené v aplikácii Trasy & výdavky sa nakupujú od tretích osôb. TIMOCOM si teda vyhrádza právo na odstúpenie od zmluvy v prípade, že mu nebudú príslušné dáta dodané správne a vcas, ibaže by používatel preukázal zavinenie TIMOCOM.

3) Aplikácia Trasy & výdavky môže pri vyhladávaní dat priority jednotlivým zadaným názvom obcí alebo poštovým smerovacím císlam. Výsledky vyhladávania preto môžu obsahovat aj odlišné miestne názvy alebo názov môže byt vo výsledkoch uvedený niekolkokrát. TIMOCOM nezarucuje, že program automaticky vyberie správne požadované miesto. TIMOCOM tiež nepreberá záruky za správnost a úplnost všetkých súvisiacich údajov, ako sú napríklad poštové smerovacie císla, názvy ulíc ci iné doplnujúce informácie. Mapy podliehajú trvalým zmenám, ktoré sa riadia aktuálnym stavom techniky. TIMOCOM nerucí za údaje ani za bezchybnost a kvalitu máp.

(4) Mapový materiál a iné dáta podobného druhu (satelitné snímky, informácie o mýtnom, obmedzenia dopravy, body záujmu atd.) sa získavajú od poskytovatelov licencií. Mapy, súvisiace údaje a funkcie sú chránené autorským právom a sú výlucným majetkom TIMOCOM a/alebo poskytovatela licencie a partnerov a sú chránené dalšími zákonmi krajiny, v ktorej sa používajú. TIMOCOM poskytuje používatelovi neprenosnú, nevýlucnú sublicenciu na používanie máp, ktoré sa používajú v produktoch TIMOCOM, výlucne pre interné použitie používatelom. Používatel nesmie mapy kopírovat, rozoberat, extrahovat, pozmenovat alebo vyrábat produkty z nich odvodené. Používatel nesmie úplne ani ciastocne extrahovat zdrojový kód, zdrojové súbory ani štruktúru máp alebo sa o takúto extrakciu pokúšat dekódovaním, rozkladom, dekompiláciou ci inými spôsobmi. Používatel nesmie produkty používat na prevádzkovanie firmy poskytujúcej služby ani na iné úcely, ktoré zahrnajú spracovanie máp inými osobami alebo jednotkami. Používatel nezískava žiadne vlastnícke práva, tieto práva zostávajú poskytovatelom licencií. Odkazy na autorské právo, údaje o zdroji dát alebo o výlucnosti vlastníctva v mapách alebo na nich nesmú byt zmenené, skryté alebo odstránené.

(5) Ak zvýšia dodávatelia voci TIMOCOM ceny platné pri uzatvorení tejto zmluvy, vyhrádza si TIMOCOM právo zvýšit voci používatelovi zodpovedajúcim spôsobom ceny spoplatnených licencií. Zvýšenie ceny nadobúda úcinnost 4 týždne k prvému dnu nasledujúceho mesiaca po získaní prehlásenia. Ak prekrocí zvýšenie ceny za používanie aplikácie Trasy & výdavky 10 % v priebehu jedného kalendárneho roku, má používatel právo na mimoriadnu výpoved, ktorú môže využit do 2 týždnov po oznámení informácie o zvýšení ceny.

(6) TIMOCOM si vyhrádza právo kedykolvek podla vlastného posúdenia upravovat, rozširovat, mazat zobrazenie máp a dátové prvky a menit ich kategorizáciu, vrátane schopností a špecifikácií pre zobrazenie máp a doplnkových funkcií vztahujúcich sa k mapám. TIMOCOM nie je povinný dodávat ci uskutocnovat údržbu, odstranovanie chýb, opravy (patch), aktualizácie (updates) alebo vylepšenia (upgrades).

(7) Zároven platia aj tieto podmienky pre koncových používatelov (Podmienky používania služieb HERE) a vyhlásenie o ochrane osobných údajov (Ochrana osobných údajov HERE).

(8) Obsahy a funkcie sa nesmú používat na integráciu do pôvodného systému vozidla, ani na senzoriku alebo na automatizáciu vlastných funkcií vozidla.

(9) Spoplatnený zmluvný vztah zacína podpisom licencnej zmluvy oboma stranami alebo písomným potvrdením zo strany TIMOCOM a obe strany ho môžu riadne vypovedat v lehote 14 dní ku koncu kalendárneho mesiaca. Platnost zmluvy je 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, ak zmluvu predtým jedna zo strán riadne nevypovie.

3d. Užívacie právo na aplikáciu Sledovanie vozidla

(1) Aplikácia Sledovanie vozidla poskytuje používatelovi, ak je dojednané, prístup k telematickej funkcii, pomocou ktorej môže používatel prenášat prítomné rádiovo alebo satelitne podporované dáta o svojich vlastných vozidlách, ako napr. údaje o polohe zo systému GPS (Global Positioning System), z lokalizacných prístrojov alebo senzorových dát dalších vozidlových systémov do Smart Logistics System (dalej: prenos údajov). Tieto si navyše môže neobmedzene zobrazovat sám a povolovat ostatným používatelom systému (dalej: pozorovatelom) zobrazovanie týchto dát formou casovo obmedzeného oprávnenia. Zároven aplikácia Sledovanie vozidla umožnuje pozorovatelom, aby si zobrazili takéto údaje z telematických systémov vo vozidlách ostatných používatelov po tom, co pre takéto zobrazenie získajú príslušné oprávnenie. Bezpodmienecnou podmienkou pre zobrazovanie týchto dát je zmluva s niektorým z poskytovatelov telematických služieb na prenos údajov, ako aj licencia k aplikácii Trasy & výdavky alebo porovnatelného vhodného zobrazovacieho nástroja pre zobrazenia máp, ktorý podporuje rozhranie Sledovanie vozidla TIMOCOM.

(2) Používatel sa zaväzuje, že ak niektorému pozorovatelovi prislúbi zobrazovanie údajov z telematického systému svojho vozidla, zabezpecí nepretržité poskytovanie týchto dát v priebehu celého obdobia v rámci aktuálneho stavu techniky. Používatel sám zodpovedá za správne a vcasné odovzdanie dát TIMOCOM.

(3) Používanie a spracovanie dát z telematických systémov v cudzích vozidlách, ktoré nie sú v trvalom nájme alebo lízingu používatela, je zakázané, pokial k nemu nedochádza v rámci oprávnenia podla hore uvedeného odseku 1 medzi dvomi používatelmi Smart Logistics System. Upload telematických dát od subdodávatelov, ktorí trvale alebo s podobnou pravidelnostou poskytujú služby používatelovi, musí byt odsúhlasená TIMOCOM. V prípade previnenia proti tomuto odseku je TIMOCOM oprávnený dáta príslušného telematického systému zablokovat.

(4) Predovšetkým platí, že telematické dáta sa smú používat výlucne na koordináciu nasadenia dotknutých vozidiel, resp. telematických systémov v rámci úcelov sledovaných poskytovanou službou. V rámci tejto služby je neprípustné oznacovat napojené telematické systémy menami fyzických osôb (napr. menom vodica).

(5) Používatel informuje všetky osoby vybavené telematickým systémom pred zacatím používania o udelení súhlasu na spracovanie dát spolocnostou TIMOCOM, o druhu spracovávaných dát, úcele a dobe trvania spracovania, o firmách podielajúcich sa na spracovaní dát a tiež o možnosti ukoncenia prenosu dát.
Ak je podla zákonov, ktorým používatel podlieha, potrebný súhlas osôb vybavených telematickým systémom, potom používatel zabezpecí, aby boli v písomnej podobe k dispozícii všetky potrebné súhlasy alebo ich prípustné alternatívy podla príslušného platného práva (napr. podnikové zmluvy). Používatel musí uschovat príslušné doklady po dobu dvoch rokov od ukoncenia platnosti zmluvy a na vyžiadanie poskytnút originál TIMOCOM.

(6) Pokial používatel poruší predpisy na ochranu údajov, predovšetkým hore uvedené ustanovenia odsekov 4 alebo 5, je TIMOCOM oprávnený s okamžitou platnostou zmluvu s používatelom vypovedat. Používatel zbavuje TIMOCOM všetkých nárokov, ktoré vyplynú z nedodržania predpisov na ochranu údajov používatelom, najmä z nedodržania hore uvedených odsekov 4 alebo 5, alebo s takýmto nedodržaním budú súvisiet.

(7) Spoplatnený zmluvný vztah zacína podpisom licencnej zmluvy oboma stranami alebo písomným potvrdením zo strany TIMOCOM a obe strany ho môžu riadne vypovedat v lehote 14 dní ku koncu kalendárneho mesiaca. Platnost zmluvy je 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, ak zmluvu predtým jedna zo strán riadne nevypovie.

3e. Užívacie právo k aplikácii Výberové konania

(1) Aplikácia Výberové konania, ak je dojednané, poskytuje používatelovi možnost ponúkat pevné zákazky z oblasti prepravy a logistiky cielovej skupine, ktorú si zvolí (dalej len zadávatel), resp. odovzdávat ponuky k výberovému konaniu (dalej len úcastník). Aplikácia Výberové konania umožnuje používatelovi opísat ponuky a z dôvodu prípravy zmluvy, ktorú uzaviera na vlastnú zodpovednost, tieto ponuky zhromaždovat, spracovávat a odovzdávat dalej.

(2) Zadávatelovi vzniká používatelské právo v okamihu prijatia platby za prvú faktúru TIMOCOM alebo poskytnutím prístupu k aplikácii Výberové konania zo strany TIMOCOM.

(3) Výberové konanie nie je záväznou objednávkou, ale výzvou na predloženie ponúk a nezaväzuje k uzavretiu zmluvy. Zadávatel berie na vedomie, že cenová ponuka sa zakaždým vztahuje výlucne na ním ponúkanú službu. Úcinná zmluva sa môže zrealizovat iba po zosúladujúcom vysvetlení zo strany zadávatela prepravy a úcastníka.

(4) Úcastník je svojou ponukou viazaný po dobu 1 mesiaca po uplynutí platnosti výberového konania.

(5) TIMOCOM si vyhrádza právo preverit právoplatnost, úplnost a presvedcivost ponúk výberových konaní po dobu 2 celých pracovných dní od ich vloženia, tak isto ako ponúk úcastníkov. Ponuka nebude uznaná ako právoplatná najmä vtedy, ak bude v rozpore s platným právom alebo úradnými zákazmi, s ochrannými právami tretích osôb ci s dobrými mravmi. Ponuka bude považovaná za neúplnú, ak v nej budú chýbat dôležité súcasti zmluvy alebo nutné informácie, ako napríklad informácie o potrebných povoleniach ci licenciách nutných pre realizáciu. Ponuka bude napríklad považovaná za nepresvedcivú, ak v nej prevažuje reklamný charakter alebo ak ponúka len jednu jednotlivú prepravu.

(6) Ak TIMOCOM zistí i ked len dodatocne, že zadávatel alebo úcastník porušili odsek 5, je TIMOCOM oprávnený ponuku z aplikácie Výberové konania vymazat, zastavit ju ci ju vôbec nezverejnit, ponecháva si však právo na protiplnenie.

(7) TIMOCOM si vyhrádza zverejnit v aplikácii Výberové konania len takého zadávatela, ktorý disponuje minimálne priemerným hodnotením bonity renomovaného poskytovatela ekonomických informácií a o ktorom nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by konkrétne ohrozili financnú realizáciu ponúk. Priemerné hodnotenie bonity zodpovedá napríklad indexu vyššiemu ako 300 združenia Creditreform e.V. v Nemecku, hodnotenie „B“ spolocnosti Euler Hermes Kreditversicherungs-AG alebo „R“ spolocnosti Coface AG v Európe. Pokial bonita zadávatela pocas doby platnosti ponúk klesne pod túto hodnotu alebo jej ekvivalent alebo ak sa TIMOCOM dozvie o okolnostiach, ktoré konkrétne ohrozujú neskoršiu platbu za zadávané výkony, môže TIMOCOM ponuku v okamihu zistenia tohto horšieho hodnotenia ukoncit ci do doby odstránenia obmedzenej bonity suspendovat.

(8) TIMOCOM je oprávnený odovzdávat ponuky na urcité výberové konanie alebo vyhodnotenie výberového konania postupne za úhradu pohladávky TIMOCOM voci tomuto výberovému konaniu.

(9) TIMOCOM vyhradí zvláštny priestor pre vecné dotazy potenciálnych úcastníkov týkajúce sa konkrétneho výberového konania. TIMOCOM zostáva vyhradená možnost predlžit lehotu výberového konania o dobu, o ktorú sa predlži odpoved nad rámec 1 pracovného dna. TIMOCOM ostáva vyhradené tiež možnost vymazat také záznamy, ktoré porušujú podmienky stanovené v bode 3 odseku 2.

(10) Za všetky údaje a ponuky užívatela v rámci jedného výberového konania, ktoré TIMOCOM zverejnuje alebo odovzdáva dalej prostredníctvom aplikácie Výberové konania, zodpovedá výhradne tento používatel. TIMOCOM nepreberá žiadne záruky za tieto údaje alebo za plnenie takto vzniknutých zmlúv ci dohôd o dôvernom zaobchádzaní s informáciami a sám sa nestáva zmluvnou stranou. TIMOCOM nepreberá žiadne záruky za údaje a výkonnost úcastníkov, najmä ak boli títo pozvaní na prianie zadávatela.

(11) TIMOCOM si vyhrádza právo vymazat ponuky úcastníkov alebo ich neodovzdávat dalej, pokial sa dozvie o skutocnostiach, ktoré konkrétne ohrozujú výkonnost úcastníka, resp. mu zákonom ci úradne zakazujú, aby výkon, ktorý je predmetom výberového konania, sám uskutocnoval. TIMOCOM smie vymazat i ponuky tých úcastníkov alebo ich neodovzdávat dalej, ktorí nekonajú vlastným menom a na vlastný úcet.

(12) Spoplatnený zmluvný vztah zacína podpisom licencnej zmluvy oboma stranami alebo písomným potvrdením zo strany TIMOCOM a obe strany ho môžu riadne vypovedat v lehote 14 dní ku koncu kalendárneho mesiaca. Alternatívne možno zmluvu založit jednorazovo, táto zmluva je potom platná do ukoncenia výberového konania a na jej ukoncenie netreba zvláštnu výpoved. Užívacie právo úcastníka, ktorý bol zadávatelom pozvaný na úcast na niektorom výberovom konaní, koncí s uplynutím lehoty výberového konania, pricom nie je potrebná zvláštna výpoved, v iných prípadoch s užívacím právom zo súcasnej licencnej zmluvy.

3f. Užívacie právo k aplikácii Skladovanie

(1) Aplikácia Skladovanie umožnuje používatelovi – ak je dojednané – ponúkat skladové kapacity a nazerat do ponúkaných skladových kapacít. Ponuky sa môžu zverejnovat jednak prostredníctvom Smart Logistics System, jednak prostredníctvom verejne prístupných internetových stránok TIMOCOM ci dalších platforiem TIMOCOM.

(2) Neaktuálne údaje musia byt okamžite vymazané. Údaje musia byt správne zadané do urcených zadávacích polí, zadanie musí byt úplné, zaznamenané obycajným písmom bez dodatocných medzier a iných znakov urcených výlucne na zvýraznenie. TIMOCOM si vyhrádza právo automaticky vymazat také vložené dáta, ktoré nezodpovedajú týmto kritériám, resp. zadaniam z císla 3 odsek 2.

(3) Spoplatnený zmluvný vztah zacína podpisom licencnej zmluvy oboma stranami alebo písomným potvrdením zo strany TIMOCOM a obe strany ho môžu riadne vypovedat v lehote 14 dní ku koncu kalendárneho mesiaca. Platnost zmluvy je 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, ak zmluvu predtým jedna zo strán riadne nevypovie.

3g. Užívacie právo k funkcii Messenger

(1) Messenger umožnuje používatelovi, ak je dojednané, zasielat v rámci Smart Logistics System správy inému používatelovi, ktorý má túto funkciu tiež registrovanú.

(2) Messenger nenahrádza všeobecné verejné komunikacné prostriedky a najmä nie je vhodný na zasielanie núdzových signálov alebo podobných poplachových správ príslušným orgánom a úradom.

(3) Na používanie tejto funkcie treba zriadit a spravovat používatelský profil. Po zriadení funkcie Messenger sa môže v Smart Logistics System zobrazit, že je používatel pripravený prijímat správy. Za obsahy zaslaných správ zodpovedá výlucne príslušný registrovaný používatel. Zaslané správy nepredstavujú názor firmy TIMOCOM, so zaslanými správami TIMOCOM nevyjadruje svoj súhlas, ani si ich neprivlastnuje.

(4) TIMOCOM nerucí za to, že správa bude jej adresátovi dorucená. Takisto nerucí za to, že osoba uvedená ako odosielatel alebo príjemca správy, je skutocne tou osobou, ktorá správy odosiela alebo prijíma.

(5) TIMOCOM si vyhrádza právo, nie je to však jeho povinnost, kontrolovat pri dodržiavaní telekomunikacného tajomstva správy používatela, a v prípade porušenia bodu 3 (2) týchto podmienok tieto správy alebo údaje používatela blokovat, alebo mu zablokovat prístup k Messengeru.

(6) Používaním Messengera vyjadruje používatel svoj súhlas s tým, že správy, ktoré prostredníctvom Messengera odosiela, môže TIMOCOM uložit na server na dobu minimálne 3 mesiacov za úcelom ich odovzdávania príslušnému používatelovi, ktorému je následne umožnené správu zobrazit. Pritom je TIMOCOM povinný dodržiavat telekomunikacné tajomstvo. TIMOCOM ponechá správu pre používatela na serveri dovtedy, dokial sa na želanie všetkých používatelov zapojených do komunikácie nevymaže, alebo dokial od vytvorenia a odoslania správy neuplynú minimálne 3 mesiace, ak to nie je zákonom, súdnym alebo úradným nariadením urcené, povolené alebo vykonatelne nariadené inak. Po uplynutí minimálnej doby uloženia musí používatel pocítat s vymazaním správy bez dalšieho upozornenia.

(7) Dodržiavanie prípadných povinností týkajúcich sa uchovávania správ prislúcha výlucne používatelovi. Na ten úcel má k dispozícii funkciu tlace, ktorá mu umožnuje oddelené ukladanie správ.

(8) Spoplatnený zmluvný vztah zacína podpisom licencnej zmluvy oboma stranami alebo písomným potvrdením zo strany TIMOCOM a obe strany ho môžu riadne vypovedat v lehote 14 dní ku koncu kalendárneho mesiaca. Platnost zmluvy je 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, ak zmluvu predtým jedna zo strán riadne nevypovie.

3h. Užívacie právo k rozhraniam

(1) TIMOCOM môže pre používatela zaistit prepojenie tretích systémov používaných používatelom so Smart Logistics System prostredníctvom rozhrania.

(1.1) Rozhranie Burza nákladov, ak je dohodnuté, umožnuje používatelovi výmenu údajov medzi softvérom pre manažment prepráv používaným používatelom a Smart Logistics System.

(1.2) Rozhranie Sledovanie vozidla, ak je dojednané, umožnuje vytvorit spojenie medzi používatelom, ktorý má k dispozícii softvér a Smart Logistics System. Ustanovenia o ochrane dát týkajúce sa aplikácie Sledovanie vozidla sa zodpovedajúcim spôsobom uplatnia na telematické dáta.

(1.3) Rozhranie Objednávky, ak je dojednané, umožnuje používatelovi výmenu dát medzi tretím systémom používaným používatelom a Smart Logistics System.

(1.4) Rozhranie Burza nákladov, ak je dohodnuté, umožnuje používatelovi výmenu údajov medzi softvérom pre manažment prepráv používaným používatelom a Smart Logistics System.

(2) Grafické používatelské prostredie nie je súcastou. Na zobrazenie obsahov Smart Logistics System môže byt potrebné uzavretie dohody o dalších licenciách. Používatel zaistí, aby všetky osoby, ktoré používajú možnosti využitia rozhrania, mali v rámci Smart Logistics System od TIMOCOM licencovaný osobný individuálny prístup. Bez dohodnutého osobného individuálneho prístupu nie sú osoby autorizované používat rozhranie ani Smart Logistics System a nemôžu byt uvádzané ako kontakt pre konkrétnu transakciu.

(3) Prepojenie používaného tretieho systému používatela s rozhraním a teda so Smart Logistics System uskutocní používatel na vlastnú zodpovednost. TIMOCOM môže používatelovi pri tom pomôct tak, že mu poskytne technický produktový popis rozhrania. Technický produktový popis nie je súcastou zmluvy. Nie je zarucené, že technický produktový popis bude použitelný bez predchádzajúcich znalostí o rozhraniach.

(4) TIMOCOM zamýšla trvale dalej rozvíjat svoje rozhrania, co môže mat vplyv na spätnú kompatibilitu rozhrania. Pri dalšom vývoji systému od TIMOCOM zohladní obvyklý stav techniky. Pri uvedení novej verzie bude TIMOCOM používatelov novej verzie rozhrania patricne informovat. TIMOCOM na vyžiadanie pošle aktuálny technický popis rozhrania.
Používatel po písomnom oznámení od TIMOCOM prejde na najnovšiu verziu rozhrania najneskôr 6 mesiacov po zaslaní tohto oznámenia.

(5) Prepojenie používaného tretieho systému používatela s rozhraniami, teda so systémom od TIMOCOM, urobí používatel na vlastnú zodpovednost. Zaistí vytvorenie technických podmienok pre napojenie vlastného tretieho systému na zmenené rozhranie. Obaja partneri sa zaväzujú, že rozhranie bude co najstabilnejšie a bezúdržbové. Úpravy a zmeny rozhrania urobí TIMOCOM tak, aby boli co najkompatibilnejšie a nároky na úpravy u používatela boli co najnižšie.

(6) TIMOCOM používatela písomne vyrozumie o zmene 6 mesiacov pred deaktiváciou pôvodného rozhrania.
Ak používatel neurobí potrebné úpravy, nemožno vylúcit, že túto funkciu nebude možno dalej využívat. V tomto prípade nie je TIMOCOM povinný poskytnút plnenie, vyhradzuje si však nárok na príslušné dohodnuté protiplnenie. Ak zákonné požiadavky budú vyžadovat realizáciu skôr, teda že bude treba urobit bezpecnostné úpravy na ochranu systému používatela alebo TIMOCOM a opravit chyby, co obnoví prislúbený rozsah plnenia, môže dôjst k odchýlkam vyššie uvedenej doby reakcie.

(7) Spoplatnený zmluvný vztah zacína podpisom licencnej zmluvy oboma stranami alebo písomným potvrdením zo strany TIMOCOM a obe strany ho môžu riadne vypovedat v lehote 14 dní ku koncu kalendárneho mesiaca. Platnost zmluvy je 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, ak zmluvu predtým jedna zo strán riadne nevypovie.

3i. Užívacie právo k „DMS“ (Document management system)

(1) Smart Logistics System, ak je dojednané, poskytuje používatelovi prístup do databázy „document management system“ (dalej len DMS), s ktorým môže prenášat do Smart Logistics System vlastné dokumenty (dalej len upload) a umožnit ostatným používatelom do týchto dokumentov nahliadat. TIMOCOM si vyhrádza právo na obmedzenie výkonu vzhladom na formát, objem a množstvo dokumentov.

(2) Dokumenty, ktoré používatel nahral budú v kódovanej podobe uložené v EU. Autorizovaní používatelia môžu dáta získat ich stiahnutím, pricom práva k týmto dátam zostávajú vyhradené používatelovi, ktorý ich nahral.

(3) DMS nie je náhradou elektronického archívu, predovšetkým nejde o zabezpecenú, casovo neobmedzenú úschovu dokumentov zo strany TIMOCOM. Dodržiavanie prípadných archivacných povinností týkajúcich sa oznámení prislúcha výlucne používatelovi. Pri ukoncení používatelského práva musí používatel pocítat s vymazaním dokumentov, ktoré nahral bez dalšieho oznámenia.

(4) Spoplatnený zmluvný vztah zacína podpisom licencnej zmluvy oboma stranami alebo písomným potvrdením zo strany TIMOCOM a obe strany ho môžu riadne vypovedat v lehote 14 dní ku koncu kalendárneho mesiaca. Platnost zmluvy je 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, ak zmluvu predtým jedna zo strán riadne nevypovie.

3j. Užívacie právo k aplikácii Objednávky

(1) Aplikácia Objednávky, ak je dojednané, umožnuje prenos údajov, spracovanie, posielanie a zobrazovanie vysvetlení a dokumentov k dokumentácii a podporu uzatvorenia prepravnej zmluvy s dalšou zmluvnou stranou. Na tento úcel môže používatel v Smart Logistics System vytvárat šablóny, spracovávat formuláre, komentovat vysvetlenia a ukladat ich. TIMOCOM môže používatelovi dávat k dispozícii doterajšie transakcie v prehladoch.

(2) Dalšími zmluvnými stranami môžu byt používatelia Smart Logistics System, ako aj zadávatelom prepravy pridávané kontakty z okruhu tretích strán. Takýto kontakt z okruhu tretích strán poslaním dokumentov alebo vyhlásení nedostáva vlastné užívacie právo na Smart Logistics System.

(3) Vo formulároch môžu byt z technických dôvodov urcité údaje prednastavené. Prednastavenie nepredstavuje žiadne odporúcanie zo strany TIMOCOM. Používatel si tieto údaje na vlastnú zodpovednost prispôsobuje podla potreby. S pomocou individuálnych jazykových nastavení používatela v Smart Logistics System možno ovplyvnit nadpisy a popisy vo formulároch a vyhnút sa tak vysvetlovaniu medzi odosielatelom a príjemcom. Nadpisy a popisy vo formulároch a ich preklady slúžia výlucne na zlepšenie komfortu príslušného používatela a sú nezáväznými formuláciami navrhnutými TIMOCOM. Pokial ide o výklad takýchto pojmov v nadpisoch a popisoch formulára, urobia používatelia vlastné dohody. Ako prednastavenie pre dokument oznacený ako „záväzný“ slúži jazykové nastavenie používatela, ktorý formulár vytvoril.

(4) Používatel si je vedomý toho, že pri odovzdávaní zodpovedajúcich vyhlásení týkajúcich sa podstatných súcastí prepravy v rámci aplikácie Objednávky vzniká medzi stranami platná zmluva s príslušnými právami a povinnostami.

(5) TIMOCOM môže používatelovi pomôct pri dodržiavaní povinnej doby úschovy. Dáta, ktoré vzniknú pri transakciách, môže TIMOCOM na tieto úcely zhromaždovat, ukladat a spracovávat až do uplynutia doby 10 obchodných rokov. Zodpovednost za dodržiavanie možných povinných dôb úschovy nesie výlucne používatel. TIMOCOM vytvoril funkciu exportu dát, ktorá umožnuje používatelovi uložit si dáta zvlášt. TIMOCOM si vyhrádza právo obmedzit velkost pamäti používanú na uloženie transakcií v súlade s princípom fair-use podla císla 3.3 týchto podmienok, pamätová kapacita potrebná nad tento rámec vyžaduje zvláštne dojednanie. Pokial používatel požaduje prístup k týmto uloženým dátam alebo ich vydanie po skoncení zmluvy o používaní, je TIMOCOM oprávnený umožnit tento prístup, príp. dáta vydat až po úhrade primeranej náhrady výdavkov a prípadných ešte otvorených pohladávok z tejto licencnej zmluvy.

(6) Spoplatnený zmluvný vztah zacína podpisom licencnej zmluvy oboma stranami alebo písomným potvrdením zo strany TIMOCOM a obe strany ho môžu riadne vypovedat v lehote 14 dní ku koncu kalendárneho mesiaca. Platnost zmluvy je 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, ak zmluvu predtým jedna zo strán riadne nevypovie.

3k. Užívacie právo k aplikácii Dopyty

(1) Aplikácia Dopyty, ak je dojednané, poskytuje používatelovi možnost ponúkat jednotlivé zákazky na prepravy cielovej skupine, ktorú si zvolí (dalej len zadávatel), resp. ponúkat k ponuke urcitú cenu (dalej len úcastník). Aplikácia Dopyty umožnuje popisovat a spracovávat jednotlivé prepravné objednávky, prípadne podávat cenové ponuky.

(2) K cielovej skupine môžu patrit používatelia Smart Logistics System, ako aj samotným zadávatelom prepravy pridávané kontakty z okruhu tretích strán.

(3) TIMOCOM si vyhradzuje právo obmedzit množstvo volitelných príjemcov pre odoslanie ponuky jednotlivého dopytu po doprave. Takisto je vyhradené obmedzovat casové obdobie medzi ponukou a plánovaným termínom dodania.

(4) Zadanie prepravy nie je záväznou objednávkou, ale výzvou na predloženie ponúk a nezaväzuje k uzavretiu zmluvy. Zadávatel prepravy berie na vedomie, že cenová ponuka sa zakaždým vztahuje výlucne na ním ponúkanú službu. Úcinná zmluva sa môže zrealizovat iba po zosúladujúcom vysvetlení zo strany zadávatela prepravy a úcastníka.

(5) Spoplatnený zmluvný vztah zacína podpisom licencnej zmluvy oboma stranami alebo písomným potvrdením zo strany TIMOCOM a obe strany ho môžu riadne vypovedat v lehote 14 dní ku koncu kalendárneho mesiaca. Platnost zmluvy je 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, ak zmluvu predtým jedna zo strán riadne nevypovie. Užívacie právo úcastníka, ktorý bol zadávatelom prepravy pozvaný na odovzdanie ponuky, koncí s udelením zákazky jednému z ponúkajúcich, pricom nie je potrebná zvláštna výpoved, na rozdiel od užívacieho práva z existujúcej licencnej zmluvy.

3l. Právo na používanie digitálneho dohodnutia prepráv

(1) Digitálne dohodnutie prepráv, ak je dohodnuté, používatelovi umožnuje poslat poskytovatelovi ponuky na prepravu cenový návrh a príslušný komentár v rámci Smart Logistics System.

(2) Cenový návrh sa zakladá na údajoch uvedených v ponuke a predstavuje základ rokovania o uzatvorení konkrétnej zmluvy o špedícii. Návrh je spojený s konkrétnou lehotou, ktorú možno zvolit a po uplynutí ktorej môžu strany rozhodnút o tom, ci budú v rokovaní pokracovat, ak ešte nedošlo k dohode. Pocas tejto lehoty je používatel viazaný svojím cenovým návrhom. Pre poskytovatelov ponuky prepravy je prijatie cenového návrhu nezáväzné.

(3) Vo formulároch môžu byt z technických dôvodov urcité údaje prednastavené. Prednastavenie nepredstavuje žiadne odporúcanie zo strany TIMOCOM. Používatel si tieto údaje na vlastnú zodpovednost prispôsobuje podla potreby. S pomocou individuálnych jazykových nastavení používatela v Smart Logistics System možno ovplyvnit nadpisy a popisy vo formulároch a vyhnút sa tak vysvetlovaniu medzi odosielatelom a príjemcom. Nadpisy a popisy vo formulároch a ich preklady slúžia výlucne na zlepšenie komfortu príslušného používatela a sú nezáväznými formuláciami navrhnutými TIMOCOM. Pokial ide o výklad takýchto pojmov v nadpisoch a popisoch formulára, urobia používatelia vlastné dohody. Ako prednastavenie pre dokument oznacený ako „záväzný“ slúži jazykové nastavenie používatela, ktorý formulár vytvoril.

(4) Ak zadávatel zákazku pridelí, vzniká záväzná zmluva podla bodu 3j. (Objednávky).

(5) Spoplatnený zmluvný vztah zacína podpisom licencnej zmluvy oboma stranami alebo písomným potvrdením zo strany TIMOCOM a obe strany ho môžu riadne vypovedat v lehote 14 dní ku koncu kalendárneho mesiaca. Platnost zmluvy je 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, ak zmluvu predtým jedna zo strán riadne nevypovie.

3m. Právo na používanie aplikácie Sledovanie zásielky

(1) Aplikácia Sledovanie zásielky, ak je dohodnutá umožnuje používatelovi vymienat si v rámci objednávky prepravy rozšírené informácie o zásielke s inými oprávnenými používatelmi v Smart Logistics System. Za týmto úcelom možno zhromaždovat, aktualizovat a zdielat informácie o stave, dokumenty a GPS údaje, prípadne dalšie údaje. Používatel môže zúcastneným tretím osobám poslat na nahliadnutie informácie o zásielke.

(2) Pre používanie aplikácie a zobrazenie obsahu Smart Logistics System môže byt potrebné uzatvorenie dohody o dalších licenciách.

(3) TIMOCOM môže zobrazovat používatelovi informácie o zásielke podla vlastného uváženia v Smart Logistics System alebo mimo neho. Prípadné informácie o zásielke poskytnuté automatizovane zo strany TIMOCOM, jeho subdodávatelmi alebo tretími poskytovatelmi na základe údajov používatela sú nezáväzné.

(4) Sledovanie zásielky nie je náhradou elektronického archívu, najmä nejde o zabezpecenú, casovo neobmedzenú úschovu informácií zo strany TIMOCOM. Dodržiavanie prípadných archivacných povinností je výhradne na používatelovi. Pri ukoncení používatelského práva musí používatel pocítat s vymazaním prenesených informácií bez patricného upozornenia.

(5) Spoplatnený zmluvný vztah zacína podpisom licencnej zmluvy oboma stranami alebo písomným potvrdením zo strany TIMOCOM a obe strany ho môžu riadne vypovedat v lehote 14 dní ku koncu kalendárneho mesiaca. Platnost zmluvy je 1 mesiac a predlžuje sa vždy o 1 mesiac, ak zmluvu predtým jedna zo strán riadne nevypovie.

3n. Užívacie právo na Hodnotenie

(1) Hodnotenie umožnuje používatelovi, aby v rámci Smart Logistics System po dokoncení transakcie urobil hodnotenie plnenia zmluvy druhým používatelom.

(2) Hodnotenie môžu urobit obaja používatelia jednej transakcie vždy o druhom používatelovi, ak transakcia bola dokoncená a nebola stornovaná. Hodnotenie možno vložit od termínu dodania dohodnutého v objednávke prepravy až do 44 dní po uplynutí splatnosti uvedenej v objednávke, najneskôr však do uplynutia 104. dna po termíne dodávky. Po uplynutí tejto lehoty sa príslušné hodnotenie prevezme do profilu hodnotenia používatela.

(3) Obsahy hodnotenia sú výlucne názory používatelov, ktorí urobili príslušné hodnotenie a v žiadnom prípade nepredstavujú názor TIMOCOM, tieto názory si TIMOCOM neprivlastnuje. Platia najmä pravidlá uvedené v bode 3 odseku 2 týchto VOP pre právoplatné a férové správanie.

(4) TIMOCOM môže pre hodnotenie poskytnút podla svojho uváženia vhodnú formu, napr. pocet hviezdiciek, ktoré možno za kvalitu hodnoteného plnenia udelit, pricom hodnotenie 1 hviezdickou sa považuje za nedostatocné a hodnotenie 5 hviezdickami za vynikajúce. TIMOCOM môže podla svojho uváženia stanovit vhodné kategórie plnenia, ktoré budú hodnotené, napr. dodržanie dohôd, komunikácia, dostupnost alebo charakteristiky transakcie špecifické pre dodávatela alebo zadávatela, ako je presnost, manipulácia s tovarom, poskytnutie dokumentov a platobná morálka.

(5) Ked bude urobených a ohodnotených niekolko transakcií, TIMOCOM môže zobrazit priemer hodnotenia používatela v Smart Logistics System pri firme tohto používatela. Toto zobrazenie môže byt tvorené niekolkými castami, ako je napr. priemer hodnotených kategórií plnenia, pocet rôznych hodnotitelov alebo rôznych hodnotení zadávatela alebo dodávatela. Ak je hodnotená minimálne jedna cast plnenia v rámci transakcie, môže dôjst k zobrazeniu v profile.

(6) Každý používatel môže jedenkrát požiadat o úpravu hodnotenia, ktoré urobil druhý používatel. Príjemca takejto požiadavky na úpravu môže hodnotenie, ktoré urobil, upravit v lehote siedmich dní. Potom už zmenu nemožno urobit. Pri požiadavke na úpravu treba uviest dôvod. Zhoršenie hodnotenia v rámci požiadavky na úpravu nie je prípustné.

(7) TIMOCOM zásadne nerobí zmeny ani vymazanie hodnotenia, iba ak by išlo o niektorú z týchto výnimiek:
- používatel nereagoval na požiadavku na úpravu hodnotenia a voci používatelovi je k dispozícii vykonatelné súdne rozhodnutie o úprave hodnotenia;
- obaja dotknutí používatelia zhodne vyhlásia, že príslušné hodnotenie má byt zo spolocnej transakcie vymazané;
- u používatela došlo k zásadnej zmene, napr. zmene konatela alebo vlastníka, alebo
- sa zacalo konanie o reštrukturalizácii, insolvencii alebo likvidácii, alebo iný postup rovnocenný s týmto konaním. Hodnotenie môže byt na profile používatela docasne zablokované, ak používatel vhodným dokladom, napr. súdnym potvrdením spisovej znacky, doloží, že medzi oboma stranami sa zacalo konanie.

(8) Ak používatel opakovane poruší ustanovenie tohto oddielu, TIMOCOM môže navždy obmedzit jeho právo hodnotit iných používatelov.

4. Poplatok za užívanie

(1) Poplatok za užívanie je splatný vždy vopred na zaciatku obdobia užívania a TIMOCOM ho musí obdržat najneskôr k tretiemu pracovnému dnu príslušného obdobia užívania. Faktúry za dodatocné výkony poskytnuté TIMOCOM sú splatné okamžite. Náklady spojené s platbou hradí v plnej výške používatel s výnimkou zákonnej úpravy pre SEPA platby. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, TIMOCOM má právo vystavovat a posielat faktúry elektronicky. Ak používatel neposkytne vhodnú e-mailovú adresu na prijímanie faktúr, alebo ak požaduje faktúru v papierovej podobe, budú mu úctované s tým súvisiace skutocné viacnáklady.

(2) Právo používatela na zapocítanie alebo zadržanie jeho platieb z dôvodu protinárokov je vylúcené, iba že by sa jednalo o nesporné protipohladávky ci protipohladávky, o ktorých bolo právoplatne rozhodnuté.

(3) Pokial TIMOCOM priznal zlavu používatelovi, ktorý si predplatil na vopred urcené casové obdobie licencné poplatky, a pokial zákazník podá pred uplynutím tohto obdobia riadnu výpoved, bude mu zlava spätne zrušená. To isté platí, ak je zmluva vypovedaná zo strany TIMOCOM z dôležitého dôvodu.

(4) TIMOCOM je oprávnený zvyšovat každorocne primerane cenu licencie, pokial nebola na príslušné obdobie výslovne dojednaná záruka ceny. TIMOCOM oznámi zvýšenie ceny v textovej podobe minimálne 4 týždne vopred. Pokial zvýšenie ceny predstavuje viac ako 5 % v porovnaní s uplynulým kalendárnym rokom, má zákazník právo na mimoriadnu výpoved s lehotou 14 dní od okamihu, od ktorého platí zvýšená cena. Zrušenie zlavy ci uplynutie casovo obmedzeného zvláštneho dojednania nie je považované za zvýšenie ceny v zmysle tohto ustanovenia. Pokial TIMOCOM raz ci opakovane nevyužije svoje právo na zvýšenie ceny, neznamená to, že sa vzdáva tohto práva ako takého. Zálohová platba neznamená záruku ceny na obdobie, na ktoré bola ucinená.

5. Neutralita, ochranné práva, dôvernost

(1) Licencia umožnuje používatelovi prístup k Smart Logistics System spolocne s dalšími používatelmi bez nároku na uprednostnenie pred ostatnými používatelmi. TIMOCOM je vo vztahu medzi zasielatelmi, poskytovatelmi logistických služieb, špedicnými a prepravnými firmami neutrálny.

(2) Táto licencná zmluva neoprávnuje udelit sublicencie alebo odovzdávat dáta a možnosti užívania nadobudnuté Smart Logistics System tretím osobám, najmä neoprávnuje k využívaniu softvéru používaného v Smart Logistics System (dalej len softvér) pre vlastné ochranné práva týkajúce sa elektronického spracovania dát. Softvér a jeho zdrojový kód je chránený autorským právom a je výlucným vlastníctvom spolocnosti TIMOCOM a jej poskytovatelov licencií a chránené medzinárodnými zmluvami a inými zákonmi krajiny, v ktorej sa používajú.

(3) TIMOCOM môže vo svojich produktoch používat takzvaný open source softvér, ktorý má vlastné licencné podmienky. Na vyžiadanie poskytne TIMOCOM príslušný prehlad.

(4) Používatel nemá nárok na priebežné poradenstvo týkajúce sa softvéru, na dodávky aktualizácií alebo dalších dátových nosicov, najmä nemá nárok na zdrojový kód, dekompiláciu, disassemblovanie alebo pozmenenie softvéru. Používatelovi sa zakazuje používanie softvéru na jeho další vývoj, pozmenené verzie, alebo zhotovovanie kópií v prospech tretích osôb vrátane iných používatelov. Pre každé používanie nad dojednaný rámec, ci už formou kópií, paralelného alebo striedavého používania na rôznych pracovných miestach ci v prospech rôznych firiem a/lebo pobociek je potrebné písomne dojednat dalšie spoplatnené licencie. Používanie samostatného prístupu z nahláseného bydliska oprávneného používatela je súcastou licencie pre prihlásenie z webového rozhrania.

(5) Používatel v rámci spolupráce prenáša údaje do systému od TIMOCOM. Okrem iného sú to údaje o adrese, zmluvné údaje a GPS súradnice. TIMOCOM by na základe týchto údajov mohol získat informácie o konkrétnych obchodných a zákazníckych vztahoch používatelov, napríklad identifikovat konkrétnych zákazníkov. Takéto informácie sa považujú za obchodné tajomstvo a nakladá sa s nimi ako s dôvernými, hoci nie sú oznacené za dôverné.
Pri dodržaní zákonných pravidiel možno údaje v anonymizovanej podobe používat na štatistické úcely. TIMOCOM nepoužíva údaje zhromaždené prostredníctvom Smart Logistics System pri vykonávaní konkurencnej cinnosti ako poskytovatel služieb v logistike, špedicná alebo dopravná firma.

6. Záruky a garancie

(1) TIMOCOM rucí výhradne za to, že Smart Logistics System je vhodný na používanie v dojednanom rozsahu. Informácie obsiahnuté v popisoch produktu, v prospektoch a v pokynoch pre používatela poskytnutých TIMOCOM predstavujú nezáväzné odporucenia. Dalšie rucenie TIMOCOM je vylúcené. TIMOCOM najmä nepreberá záruky za aktuálnost, správnost a úplnost dát vložených inými používatelmi, ani za kompatibilitu Smart Logistics System s informacnými technológiami používatela alebo s používanými spôsobmi dátovej komunikácie. Používatel berie na vedomie, že komplexný on-line systém, ako je Smart Logistics System, podla aktuálneho stavu techniky nikdy nemôže byt úplne bezchybný. TIMOCOM preto nezarucuje, že systém bude úplne zbavený takýchto chýb.

(2) Vytvorenie hyperlinkov a informácie na internetových stránkach tretích osôb prístupné prostredníctvom hyperlinkov z domovskej stránky TIMOCOM nie sú súcastou zmluvných výkonov. Tieto informácie tiež neslúžia na bližší popis povinných plnení. Vytvorené hyperlinky, resp. stránky prístupné prostredníctvom týchto hyperlinkov nie sú trvale kontrolované, TIMOCOM teda nepreberá žiadne záruky za ich obsah a správnost.

(3) TIMOCOM nerucí za škody, ktoré si medzi sebou spôsobia rôzni používatelia, ci už stratou dát ci chybou pri ich prenose dát alebo iným spôsobom. TIMOCOM tiež nerucí za škodlivý softvér alebo programové kódy (víry, trojské kone, cervy atd.), ktoré na Smart Logistics System nahrajú používatelia alebo ich sem prenesú v prílohách ci popisoch svojich ponúk a odtial rozšíria. Používatel priamo rucí za to, že nebude prenášat škodlivý softvér.

(4) TIMOCOM nie je zmluvným partnerom ani sprostredkovatelom zmluvy uzavretej za pomoci Smart Logistics System, ani nie je poslom k nej relevantného vysvetlenia. TIMOCOM preto žiadnym spôsobom nerucí za riadnu realizáciu zmlúv dojednaných medzi používatelmi alebo za dosiahnutie hospodárskeho úspechu. Používatel v rámci vlastnej povinnosti starostlivosti kontroluje správnost dát a údajov, ktoré prijal od tretích strán. Oznámenia používatelov poslané alebo zobrazené prostredníctvom Smart Logistics System nepredstavujú žiadne vysvetlenia alebo názory zo strany TIMOCOM, ani k nim TIMOCOM nevyjadruje svoj súhlas alebo si ich neprivlastnuje. TIMOCOM nezarucuje, že oznámenie alebo notifikácia odoslané cez Smart Logistics System dosiahnu svoj ciel, resp. že sa prijímajú alebo cítajú zo strany adresovaného používatela. Takisto nerucí za to, že osoba uvedená ako odosielatel alebo príjemca oznámenia alebo notifikácie, je skutocne tou osobou, ktorá ich odosiela alebo prijíma.

(5) Používatel zbavuje TIMOCOM všetkých záväzkov, ktoré vzniknú tak, že používatel nebude Smart Logistics System používat v súlade s jeho úcelom podla tejto zmluvy. TIMOCOM analogicky uzaviera rovnaké dohody s ostatnými používatelmi a (po prednostnom uspokojení vlastných nárokov na náhradu škody TIMOCOM) poprípade postúpi používatelovi prípadné nároky na náhradu škody voci ostatným používatelom na pokrytie škody.

(6) Nebezpecenstvo neodovzdania alebo chybného odovzdania dát prechádza na používatela v okamihu, kedy dáta opustia oblast vplyvu TIMOCOM.

(7) Obmedzenie a výluky záruk za škody používatela podla tejto zmluvy neplatia v prípadoch
a) úmyselného alebo hrubo nedbalého zavinenia zo strany TIMOCOM alebo ním poverených osôb,
b) zavineného porušenia podstatnej zmluvnej povinnosti na strane TIMOCOM alebo ním poverených osôb, ktorá musí byt splnená v súlade so zmyslom a úcelom tejto zmluvy alebo ktorej splnenie umožnuje riadne plnenie zmluvy a na splnenie ktorej sa možno spravidla spoliehat,
c) zákonnej zodpovednosti TIMOCOM nezávislej od zavinenia, napríklad zákon o zodpovednosti za produkt, poskytnutie záruky,
d) zákonnej zodpovednosti za ujmu na živote, tele alebo zdraví zo strany TIMOCOM alebo ním poverených osôb.

(8) Ak je zadávatel podnikatelom, je zodpovednost TIMOCOM obmedzená na typickú škodu predvídatelnú pri uzavretí zmluvy:
a) v prípadoch vyššie uvedeného odseku 7 a) pri hrubo nedbalom zavinení zo strany priamo poverených osôb,
b) v prípadoch vyššie uvedeného odseku 7 b) pri lahkej nedbalosti.
Za stratu údajov, programov a ich obnovu v dôsledku používania Smart Logistics System zodpovedá TIMOCOM v prípadoch vyššie uvedeného odseku 7 písm. a) a b) iba v prípade, že tejto strate nebolo možné u používatela zabránit primeranými preventívnymi opatreniami, napríklad pravidelným zálohovaním údajov.

(9) Súcasti Smart Logistics System, ktoré sú oznacené ako „BETA“ alebo „BETA verzia“, predstavujú zásadne nehotový produkt v zmysle vhodnosti na každodenné používanie, ktorý síce obsahuje všetky dôležité funkcie, ale jeho výkon, kompatibilita a stabilita sú ešte nedostatocné, pretože podla skúseností nemožno pred zverejnením simulovat všetky hardvérové a softvérové prostredia, resp. chovanie používatelov. TIMOCOM teda poskytuje takéto BETA súcasti Smart Logistics System iba na nezáväzné úcely testovania, pri ktorých sú nevyhnutné informácie od používatelov o skúsenostiach s používaním softvéru. Nemožno zarucit vlastnosti produktu ani to, že produkt nebude vykazovat závažné chyby. Používatel uznáva, že sú vylúcené záruky TIMOCOM v tomto smere, a tiež je vylúcená záruka za výpadok systému, stratu dát, škody spôsobené chybou a za následné škody alebo za ujdený zisk. Používatel vykoná pred inštaláciou a použitím BETA súcasti Smart Logistics System kompletné zálohovanie svojho lokálneho systému vrátane dát.

(10) Používatel sám zodpovedá za používanie svojho prístupu k Smart Logistics System, zdrží sa akéhokolvek neoprávneného používania a každého pokusu o neoprávnené stahovanie dát, sám alebo prostredníctvom tretích osôb, ani nebude zasahovat do Smart Logistics System. V takýchto prípadoch uhrádza vzniknuté náklady vrátane všetkých výdavkov ktoré spolocnosti TIMOCOM vzniknú v dôsledku kontroly zariadenia a/alebo ktoré súvisia s nedostatkami a poruchami, za ktoré zodpovedá používatel. Používatel musí spolocnost TIMOCOM okamžite informovat o možnostiach prístupu neoprávnených tretích osôb, o inom jemu známom alebo domnelom porušení bezpecnosti údajov alebo o tvrdených nárokoch tretích osôb proti používaniu Smart Logistics System a proti TIMOCOM a tiež okamžite a pre TIMOCOM zdarma poskytnút všetku inú úcelnú súcinnost, najmä ak bude na to zo strany TIMOCOM vyzvaný a potrebné opatrenia nebudú prekracovat primerané náklady, aby umožnil úcinnú právnu obranu.

7. Reklamácia

(1) Ak obdrží TIMOCOM o používatelovi informácie, podla ktorých používatel zavinene porušil svoje povinnosti z prepravnej zmluvy, z tejto zmluvy ci podla iného platného práva (nižšie: stažnost), je TIMOCOM oprávnený, nie však povinný, tieto stažnosti s alebo bez uvedenia mena stažovatela odovzdat dotknutému používatelovi alebo, po jeho vypocutí a preverení, ostatným používatelom.

(2) Používatel, proti ktorému je smerovaná stažnost (dalej len dotknutý používatel), je povinný odovzdat TIMOCOM svoje písomné stanovisko k obsahu stažnosti bezodkladne, najneskôr však do jedného týždna po dorucení oznámenia o stažnosti, a stažnost napravit, minimálne však odôvodnit dlhší cas potrebný na vyjadrenie stanoviska.

(3) Ak sa nepodarí dotknutému používatelovi v jeho vyjadrení vyvrátit podozrenie porušenia povinnosti obsiahnuté v stažnosti, je TIMOCOM oprávnený – nie však povinný – vyzvat používatela k náprave v lehote dalšieho jedného týždna. Táto casovo limitovaná požiadavka nápravy nie je potrebná, ak ju nemožno od TIMOCOM podla okolností spravodlivo požadovat.

(4) Práva z vyššie uvedených odsekov 2 a 3 v spojení s právom na zablokovanie prístupu alebo výpoved sú dané výhradne v záujme TIMOCOM. Pokial TIMOCOM tieto práva nevyužije, je rucenie voci ostatným používatelom vylúcené.

(5) TIMOCOM nie je povinný prijaté stažnosti preverovat.

(6) Používatel urcí kvalifikovanú kontaktnú osobu, ktorá je oprávnená prijímat všetky zmluvné rozhodnutia a prijímat a robit vyhlásenia. TIMOCOM má právo, nie však povinnost, odmietat vyhlásenia iných osôb z firmy používatela.

8. Mimoriadna výpoved, doba trvania licencie, všeobecné ustanovenia

(1) Doba trvania užívacieho práva sa riadi individuálne dojednanými licenciami. Pocas bezplatnej skúšobnej doby platí obojstranná okamžitá výpoved.

(2) Každá zo strán je oprávnená mimoriadne vypovedat túto zmluvu bez dodržania riadnej výpovednej lehoty, ak je na to závažný dôvod. Závažný dôvod pre mimoriadnu výpoved zo strany TIMOCOM je najmä vtedy, ked:
a) sa používatel dostane do platobnej neschopnosti alebo platobná neschopnost hrozí,
b) bolo zamietnuté zahájenie konkurzného konania na majetok používatela z dôvodu nedostatku majetku alebo ak musí používatel ucinit miestoprísažné prehlásenie,
c) používatel zavinene poruší ustanovenie týchto podmienok, ktoré ohrozujú dosiahnutie úcelu zmluvy, alebo ktoré oprávnujú zablokovat prístup podla císla 3 odsek 4 alebo 5,
d) je používatel v meškaní dlhšom ako 14 kalendárnych dní s platbou ciastky zodpovedajúcej mesacnému poplatku za užívanie alebo
e) sa pomer medzi jednotlivými spolocníkmi firmy používatela zmení v rozsahu 25 % a viac alebo firmu zastupujú iné osoby, vždy s ohladom na stav pri uzavretí zmluvy.
f) používatela, ktorého zákonní zástupcovia alebo s ním spojené firmy vstupujú do konkurencie s TIMOCOM.

(3) Používacie právo platí od okamihu zriadenia prístupu zo strany TIMOCOM a koncí v ten istý okamih ako zmluvný vztah.

(4) Po ukoncení zmluvy je používatel povinný akýkolvek softvér, ktorý kúpil v TIMOCOM a inštaloval u seba, pri vylúcení akéhokolvek práva na zadržanie okamžite vymazat a Smart Logistics System nesmie dalej používat. Používatel potom musí zastavit dalšie zasielanie dát na príp. dojednanej rozhranie.

(5) Ak je používatel podnikatel, právnická osoba verejného práva alebo verejnoprávny zvláštny majetok v zmysle § 310 ods. 1 veta 1 nemeckého Obcianskeho zákonníka alebo ak nemá obecný príslušný súd v Nemecku, dojednáva sa ako miesto plnenia a príslušný súd Düsseldorf. Platí nemecké právo s vylúcením kúpneho práva OSN.

(6) Pokial TIMOCOM dodá používatelovi preklady tejto zmluvy alebo ich súcasti, zostáva nemecká jazyková verzia rozhodujúca a právne záväzná, pokial by došlo v príslušnom preklade k rozporom alebo odchýlkam od nemeckého znenia.

(7) Ak budú jednotlivé ustanovenia týchto podmienok neúcinné, zostáva tým platnost ostatných ustanovení nedotknutá. Namiesto neúcinného ustanovenia sa za dojednanú považuje taká platná úprava, ktorá najbližšie zodpovedá úcelu neúcinného ustanovenia.

9. Ochrana údajov

(1) Používatel týmto vyslovuje svoj súhlas s tým, aby TIMOCOM ukladal technické údaje o používatelovi na úcely jeho identifikácie a priradenia, bezpecnosti dát a pre zlepšenie prenosu dát. To môže zahrnat anonymné údaje týkajúce sa koncového zariadenia, napríklad používaný operacný systém, rozlíšenie obrazovky, prehliadac, ID a rýchlost procesora a fyzickú pamät, ako aj údaje, ktoré sa môžu za urcitých okolností vztahovat na konkrétnu osobu, ako je IP a MAC adresa, ID zariadenia, DNS domény, cesta inštalácie, ID používatela, nastavenie jazyka, súbory cookie a telematické údaje.
TIMOCOM spracováva pri nastavení a používaní Smart Logistics System používatelove osobné údaje, ako je používatelské meno, oslovenie, e-mailová adresa, kontaktné údaje, priradenie k používatelskému podniku a zadané jazykové znalosti, údaje, oznámenia, ako aj informácie, ktoré používatel sám sprístupní vo svojom profile, alebo sprístupnenie možností používania Smart Logistics System tretími osobami. Tieto údaje bude TIMOCOM používat na nasledujúce úcely:
- poskytovanie a zachovanie dohodnutého plnenia
- realizáciu transakcií iniciovaných používatelom
- kontrolu identity používatela
- zaistenie dodržiavania týchto podmienok používania
- plnenie zákonných povinností alebo vynútitelných úradných alebo súdnych nariadení.
Doba, pocas ktorej sa tieto údaje uchovávajú, sa riadi dlžkou a úcelom príslušnej zmluvy, ak neexistujú prevažujúce záujmy spracovatela alebo zákonné povinnosti uchovávania.

(2) Používatel prehlasuje, že súhlasí s tým, aby TIMOCOM spracúval obchodné údaje o používatelovi za úcelom uzatvorenia zmluvy a jej realizácie a tiež aby si o používatelovi vyžiadal informácie v renomovaných spolocnostiach poskytujúcich ekonomické údaje o firmách.

(3) Používatel súhlasí s tým, že TIMOCOM môže odovzdávat osobné údaje o používatelovi dcérskym alebo partnerským firmám na úcely plnenia licencnej zmluvy alebo servisných zmlúv vztahujúcich sa na používatela. V súcasnosti ide o tieto firmy:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstanców Slaskich 15, PL-PL-53-332 Wroclaw;
DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath;
Timocom NG GmbH, Timocom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Tieto firmy získavajú a spracovávajú údaje o používatelovi výhradne z poverenia TIMOCOM, podla jeho pokynov a TIMOCOM ich zaviazal dodržiavat platné predpisy na ochranu údajov. Osobné údaje o používatelovi sa môžu odovzdávat tretím stranám i v prípadoch, kedy tak stanovia zákonné predpisy, v prípadoch vykonatelných úradných alebo súdnych nariadení a tiež z dôvodu zamedzenia a potierania trestnej cinnosti alebo v prípade porušovania týchto licencných podmienok. Dáta, ktoré nevykazujú žiadny vztah k osobe, ako napr. anonymizované dáta alebo tie, ktoré sú urcené na úcely dosiahnutia úcelu zmluvy pre používatelov z okruhu tretích strán, môže TIMOCOM spracovávat, ako aj odovzdávat tretím stranám.

(4) Používatel má voci TIMOCOM kedykolvek právo na bezplatnú informáciu o jeho uložených osobných údajoch a právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a podanie námietky proti spracovaniu, ako aj právo na prenositelnost údajov, ak sú splnené podmienky práva na ochranu osobných údajov. Používatelia môžu kedykolvek smerovat otázky týkajúce sa ich práv, vyhlásenia o odvolaní alebo obmedzení spracovanie osobných údajov na:

TIMOCOM GmbH
poverenec na ochranu údajov (Datenschutzbeauftragter)
Timocom Platz 1
40699 Erkrath
E-mail: datenschutz(at)timocom.com

Odvolanie alebo obmedzenie nemá vplyv na existenciu zmluvy a platobnú povinnost používatela. Používatel uznáva, že spolocnost TIMOCOM v dôsledku takéhoto zrušenia alebo obmedzenia už možno nebude schopná nadalej umožnovat používanie Smart Logistics System.
Používatel má súcasne právo podat stažnost k orgánu dohladu, ktorý je príslušný pre TIMOCOM. Týmto orgánom je Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Používatel zodpovedá za používanie Smart Logistics System v súlade s normami upravujúcimi ochranu údajov. Používatel sa zaväzuje, že bude pri spracovaní dát prostredníctvom Smart Logistics System dodržiavat všetky relevantné ustanovenia na ochranu údajov podla platného práva. Používatel zbavuje spolocnost TIMOCOM všetkých nárokov, ktoré vyplývajú alebo súvisia s jeho nedodržiavaním ustanovení na ochranu údajov, zmluvných a iných zákonných ustanovení.

(6) Používatel informuje všetky osoby dotknuté používaním Smart Logistics System pred zaciatkom jeho používania o udelení súhlasu na spracovanie dát spolocnostou TIMOCOM, o druhu spracovávaných dát, úcelu a dobe trvania spracovania, o firmách podielajúcich sa na spracovaní dát a tiež o možnosti prenášanie dát ukoncit. Ak je podla zákonov, ktorým používatel podlieha, potrebný súhlas osôb dotknutých používaním Smart Logistics System, potom používatel zabezpecí, aby boli v písomnej podobe k dispozícii všetky potrebné súhlasy alebo ich alternatívy prípustné podla príslušného platného práva (napr. podnikové zmluvy). Používatel musí uschovat príslušné doklady po dobu dvoch rokov od ukoncenia platnosti zmluvy a na vyžiadanie poskytnút originál TIMOCOM.

(7) TIMOCOM upozornuje, že podla § 31 Spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG) sa údaje o pohladávkach uhradených po splatnosti, dojednanej zmluvným vztahom, odovzdávajú spolocnosti SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, a to v prípade, že tieto pohladávky môžu na základe zmluvného vztahu viest k jeho okamžitej výpovedi a dlžná suma nebola vo vám známej lehote splatnosti uhradená. Dalšie informácie o SCHUFA nájdete na www.meineSCHUFA.de.

Aktualizácia: 01.01.2022

Stiahnuť ako PDF

§ 1 Výkon

1. TIMOCOM GmbH bude vykonávat cinnost výlucne na podporu Objednávatela pri vymáhaní jeho sumy faktúry netto. TIMOCOM na základe povinnosti vyzve podla vlastného uváženia Dlžníka k podaniu stanoviska, resp. k zaplateniu otvorenej pohladávky.

2. TIMOCOM nepreberá žiadnu záruku za úspešnost intervencie.

3. Platby, dobropisy alebo zápocty Dlžníka po uskutocnenej intervencii platia ako úspech intervencie, ak Objednávatel do 2 týždnov po oznámenom termíne splatnosti nepreukáže, že k vyrovnaniu pohladávky nedošlo. Zadávatel sa zaväzuje najneskôr do 3 dní informovat TIMOCOM o došlých platbách, dobropisoch a zápoctoch k vyššie uvedenej pohladávke.

4. Objednávatelovi ostáva vyhradené právo kedykolvek vykonat dalšie opatrenia na vymoženie pohladávky.

§ 2 Odmena

1. Je dohodnutý poplatok za spracovanie vo výške 20,00 €. V prípade úspechu úctuje TIMOCOM zadávatelovi odmenu, ktorá už obsahuje poplatok za spracovanie. V súlade so zákonnými ustanoveniami RVG (zákon o odmenách advokátov) sa odmena za úspešné spracovanie riadi pravidlami uvedenými pod službou Medzinárodné inkaso od TIMOCOM ohladom mien a výšky pohladávok.

2. Ak spracovanie prípadu bude ukoncené bez úspechu alebo z dôvodu, za ktoré nenesie zodpovednost TIMOCOM, TIMOCOM si vyhradzuje nárok na dohodnutú odmenu za služby poskytnuté do danej doby.

3. Spolocnost TIMOCOM si vyhradzuje právo vymôct sumu faktúry spolocne s inými faktúrami, pokial na základe obchodného vztahu už Objednávatel predložil splnomocnenie na vymáhanie. Objednávatel udeluje spolocnosti TIMOCOM preto plnú moc na stiahnutie nespornej sumy faktúry z obchodného úctu.

§ 3 Zaciatok a ukoncenie

1. Objednávatel je svojou ponukou poverenia viazaný 3 pracovné dni. Zmluva nadobúda platnost prijatím príkazu spolocnostou TIMOCOM. Prijatie si nevyžaduje žiadnu zvláštnu formu a môže sa uskutocnit najmä mlcky. Zmluva sa považuje za prijatú zo strany TIMOCOM najmä vtedy, ak TIMOCOM pocas tejto doby už zacal preverovat oprávnenost pohladávky a preukázatelne už intervenoval u dlžníka.

2. Príkaz môže byt Objednávatelom vypovedaný pri dodržaní lehoty 2 týždnov. Pri už uskutocnenej intervencii u Dlžníka je Objednávatel nadalej povinný informovat o platbe z povereného procesu a spolocnosti TIMOCOM ostáva zachovaný nárok na dohodnutú odmenu.

3. Právo na mimoriadne vypovedanie pri závažnom porušení povinností ostáva pre obidve strany nedotknuté.

4. Ak v súvislosti s intervencnou zákazkou objednávatel stratí alebo ukoncí svoj zákaznícky status vo firme TIMOCOM, objednávatel aj TIMOCOM majú právo na okamžité ukoncenie zmluvy.

5. Ak by pocas realizácie intervencie vyplynulo, že pohladávka je pravdepodobne nevymožitelná, bude intervencia ukoncená a táto záležitost bude oznámená Objednávatelovi. Za nedobytnú sa považuje pohladávka najmä vtedy, ak ju veritel uhradil, postúpil, zacal o nej súdne konanie, odlišne tituloval alebo je zatažená právami tretích osôb, alebo ak je dlžník v platobnej neschopnosti. Zmluva platí potom pre budúcnost ako zrušená.

6. Objednávatel je povinný pomôct TIMOCOM poskytnutím vhodných informácií. Ak TIMOCOM nezíska ani na výzvu informácie potrebné na spracovanie zákazky do 14 kalendárnych dní, je TIMOCOM oprávnený zákazku ukoncit a vyúctovat manipulacný poplatok, resp. odmenu za úspešnú intervenciu, ktorá dovtedy vznikla.

§ 4 Rucenie

1. Rucenie zo strany TIMOCOM za škody zadávatela vyplývajúce z prevzatia ci realizácie zmluvy sa obmedzuje na prípady:
a) úmyselného alebo hrubo nedbanlivého zavinenia zo strany TIMOCOM alebo ním poverených osôb,
b) zavineného porušenia podstatnej zmluvnej povinnosti zo strany TIMOCOM alebo ním poverených osôb, ktoré ohrozuje dosiahnutie úcelu zmluvy,
c) rucenia zo strany TIMOCOM z dôvodu úskoku alebo priznania záruk,
d) rucenia zo strany TIMOCOM podla kogentného práva, ako je napríklad Zákon o rucení za produkt alebo
e) zákonného rucenia za zavinenú ujmu na živote, tele ci zdraví
zo strany TIMOCOM alebo ním poverených osôb.

2. Ak je zadávatel podnikatelom, je rucenie zo strany TIMOCOM obmedzené na typickú škodu predvídatelnú pri uzatvorení zmluvy takto:
a) v prípadoch hore uvedeného odseku 1 a) v prípade hrubej nedbanlivosti priamo poverených osôb,
b) v prípadoch hore uvedeného odseku 1 b) v prípade jednoduchej nedbanlivosti.

3. Objednávatel rucí za skutocnost, že neuhradená ciastka je splatná a nesporná a tiež za to, že TIMOCOM získa všetky potrebné podklady a informácie. Upozornujeme, že zadávatel môže od dlžníka požadovat náhradu odmeny za úspešnú intervenciu len vtedy, ak je dlžník so svojou platbou v meškaní a ak je k tejto platbe povinný na základe príslušného právneho poriadku. Úhradu týchto výdavkov bude objednávatel požadovat priamo od dlžníka.

4. TIMOCOM si vyhradzuje, že všetky podklady, ktoré nemusia byt zo zákonných dôvodov archivované, skartuje po ukoncení konania.

§ 5 Iné

1. Všetky dohody si vyžadujú písomnú formu.

2. Pokial objednávatel nie je spotrebitelom, je miestom súdu a miestom plnenia Düsseldorf. Platí nemecké právo.

3. Ak by bolo niektoré zo zmluvných ustanovení neplatné, alebo by sa neplatným stalo, nebude tým dotknutá úcinnost ostatných ustanovení alebo dohôd. Strany sa zaväzujú, že namiesto neplatného ustanovenia prijmú úcinné ustanovenie, ktoré sa najviac približuje úcelu neplatného ustanovenia.

Aktualizácia: 01.01.2022

Stiahnut ako PDF

Hore